صفحه اول تماس با ما RSS                    
  
پایان نامه و رساله معماری
خرید فایل نقشه اتوکد تحقیق طراحی ماکت و ارائه پوستر پروپوزال معماری Autodad 3dsmax
__
jafar sydi سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲

پایان نامه معماری فرودگاه بین المللی Airport

برنامه فیزیکی  و نمونه مشابه در زمینه طراحی فرودگاه بین المللی

Airport architecture, interior exteriors design

 

طراح : جعفر صیدی                                                                                    Architects: jafar sydi

محل احداث پروژه : کرمانشاه  میدان امام (فرودگاه فعلی)                            Location: iran-kermanshah

استاد راهنما : مهندس احسان داریوشی                                  Project Lead Designer: ehsan darushi

مساحت پروژه :45000 متر مربع                                                                     Project Area: 45 sqf

مدل سازی و رندر : جعفر صیدی                                                    Modeling & Rendering : jafar sydi

تاریخ تحویل پروژه : زمستان 89                                                        Date of Delivery : winter 2010

 


 

 

سایت پلان فرودگاه.منبع گوگل ارث

فهرست پایان نامه طراحی فرودگاه :.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

هدف پروژه

1

روش نمونه گیری

2

روش پژوهش

2

طرح پژوهش

2

نتیجه کلی

3

روش و منابع تحقیق

4

چکیده

5

فصل اول: مبانی نظری

 

1-1- حرکت

7

1-2- ریتم

8

1-3-تندیس گرایی و ساخت با تکنولوژی بتن

9

فصل دوم: مطالعات پیرامون فرودگاه

 

2-1- تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی

23

2-1-1- پیشینه وانوردی

24

2-1-3- سازمان حمل و نقل هوایی و وظایف آنها

26

2-1-3-1- سازمان بین المللی هواپیمایی کشور (ایکائو)

26

2-1-3-2- سازمان هوانوردی فدرال

27

2-1-3-3- سازمان های منطقه ای

28

2-2- اقتصاد فرودگاه

28

2-2-1- مقدمه

28

2-2-2- چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران

29

2-2-2-1- سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت

29

2-2-2-2- سرمایه گذاری در ناوگان

30

2-2-2-3- ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی

31

2-2-2-4- سرمایه گذاری در موارد و کالاهای مصرفی

31

2-2-2-5- تسهیلات آموزیش و تربیت نیروی انسانی متخصص

31

2-2-3- ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی

32

2-3- برنامه ریزی فرودگاه

33

2-3-1- مقدمه

33

2-3-2- انواع مطالعات مربوط به برنامه ریزی فرودگاه

35

2-3-2-1- طرح سیستمی فرودگاه

35

2-3-2-2- طرح جامع فرودگاه

35

2-3-2-3- طرح تفضیلی یا پروژه ای فرودگاه

36

2-3-3- طرح تسهیلات لازم

37

2-4- مشخصات تأثیرگذار هواپیما

37

2-4-1- مقدمه

37

2-4-2- عوامل مؤثر بر محاسبه طول مورد نیاز باند پرواز

38

2-4-2-1- شرایط محیطی فرودگاه

38

2-4-2-1-1- درجه حرارت

39

2-4-2-1-2- باد سطحی در فرودگاه

39

2-4-2-1-3- شیب باند

40

2-4-2-1-4- ارتفاع

40

2-4-2-1-5- شرایط سطح باند پرواز

40

2-4-3- محاسبه طول باند پرواز (ویژه هواپیمایی عمومی)

41

2-4-4- شرایط هواپیماها از نظر آلودگی صوتی

42

2-5- کنترل ترافیک هوایی

42

2-5-1- مقدمه

42

2-5-2- برج مراقبت ترافیک فرودگاه

43

2-5-3- ایستگاههای خدمات پروازی

43

2-5-4- سیستمهای روشنایی تقرب

44

2-5-5- چراغهای شناسایی انتهای باند

44

2-5-6- مشخصات طرح هوا- فضای ایران

44

2-6- جانمایی و ترکیب اجزای تشکیل دهنده فرودگاه

45

2-6-1- مقدمه

45

2-6-2- باندهای پرواز

46

2-6-3- باندهای خزش

46

2-6-4- طرح و شکل ترکیبی باندهای پرواز

47

2-6-4-1- باندهای منفرد

47

2-6-4-2- باندهای موازی

48

2-6-4-3- باندهای دو خطه یا دو گانه

49

2-6-4-4- باندهای متقاطع

49

2-6-4-5- باندهای وی شکل باز

50

2-6-4-6- ترکیبی از انواع باندها

50

2-6-6- اپیرون نگهداری

52

2-6-7- چگونگی ارتباط بین محوطه پایانه با باندهای پرواز

52

فصل سوم: طراحی فرودگاه و استانداردهای آن

 

3-1- طرح هندسی محوطه پروازی فرودگاه

 

3-1-1- باندهای پرواز

57

3-1-1-1- طول باند پرواز

57

3-2- محوطه جلوخان پایانه

58

3-3- راهها و دسترسی ها

58

3-3-1- مجموعه راههای دسترسی

58

3-3-1-1- پارکینگ

59

3-3-1-2- سیستم پردازش مسافر

59

3-3-1-3- راهروها و سالن ورودی

60

3-3-1-4- سالنهای عمومی پایانه

60

3-3-1-5- باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی

61

3-3-1-6- کنترل امنیتی

61

3-3-1-7- سالنهای خروجی یا پرواز

62

3-3-1-8- کریدورها (راهروها)

63

3-3-1-9- تسهیلات تحویل جامه دان

64

3-2-1-10- تسهیلات بین المللی

65

3-2-1-11- فضاهای دیگر

66

3-3-1- اشکال مختلف پایانه

66

3-3-1-1- طراحی انگشتی یا شاخه ای

67

3-3-1-2- طرح اقماری

67

3-3-1-3- طرح خطی

68

3-3-1-4- طرح ترانسیورتر یا دور از پایانه

68

3-3-1-5- طرحهای ترکیبی

69

3-3-2- انواع طرحهای عمودی پایانه ها

70

3-4- محوطه توقفگاه های هواپیماها (اپیرون)

72

3-4-1- تعداد جایگاه های توقف

72

3-4-1-2- ابعاد و اندازه جایگاه های توقف هواپیما

73

3-4-1-3- انواع توقف هواپیما

74

3-4-1-3-1- توقف بادماغه رو به داخل

74

3-4-1-3-2- توقف بادماغه رو به داخل زاویه دار

75

3-4-1-3-3- توقف بادماغه رو به خارج زاویه دار

75

3-4-1-3-4- توقف موازی

76

3-4-1-3-5- طرح و شکل محوطه توقفگاه (اپیرون)

77

3-4-2- انتقال مسافران به هواپیما

77

3-4-4- سوخت گیری هواپیما

78

3-4-5- نیروی برق

78

3-4-6- تسهیلات زمینی هواپیما

79

3-4-6-1- سیستم روشنایی و علایم در محوطه فرودگاه

79

3-5- طراحی و محاسبه پایانه بار

 

3-5-1- مقدمه

79

3-5-2- فرآیند برنامه ریزی

80

3-5-3- مکان یابی پایانه بار

80

3-5-4- الگوی طرح پایانه بار

82

3-5-5- اجزای پردازش بار خروجی پایانه

83

3-5-6- تسهیلات و خدمات جنبی

84

3-6- مقدمه

84

3-6-2- پروازگاههای هلیکوپتر (هلیپورت)

85

3-6-3- عوامل انتخاب محل پروازگاه هلیکوپتر

86

3-6-3-1- مسئله سر و صدا

86

3-6-3-2- حفظ معبرهای تقرب و برخاست

87

3-6-3-3- اغتشاش هوا و برد دید

87

3-6-4- انواع مشخصات فیزیکی پروازگاه هلیکوپتر

88

3-6-4-1- منطقه تقرب نهایی و برخاست

88

3-6-4-2- منطقه تماس و از جا بلند شدن

90

3-6-4-3- محوطه پیرامونی

90

3-6-4-4- محوطه پایانه

90

3-6-5- سیستم روشنایی فرودگاههای هلیکوپتر

91

3-6-6- پروازگاههای هلیکوپتری واقع در فرودگاه ها

91

3-6-7- خدمات هلیکوپتری در ایران

92

فصل چهارم: انتخاب فرودگاه

 

1-4-1- نحوه انتخاب فرودگاه

94

4-1-2- مورد استفاده فرودگاه

95

4-1-3- فاصله تا فرودگاه دیگر

96

4-1-4- شیب بندیو زه کشی

99

4-1-5- دسترسی به امکانات شهری

100

4-1-6- انتخاب محل فرودگاه بین المللی کرمانشاه

100

4-2- موقعیت جغرافیایی و خصوصیات اقلیمی و جوی

101

4-2-1- ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شهر کرمانشاه

 

4-2-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر

102

4-2-1-2- جغرافیای سیاسی

102

4-2-1-3- تقسیمات کشوری

103

4-2-2-1- اقلیم و هواشناسی شهر کرمانشاه

105

4-2-2-1- پارامترهای جوی

106

4-2-2-1-1- بارش های جوی

107

4-2-2-1-2- بارش های سالانه

107

4-2-2-1-3- بارندگی فصلی

107

4-2-2-1-4- بارندگی ماهیانه

108

4-2-2-1-5- دمای هوا

108

4-2-3-1- تبخیر

108

4-2-3-2- رطوبت نسبی یخبندان

108

4-2-4- باد

109

4-2-5- نور تابش خورشید

109

4-2-6- بارندگی ماهیانه

109

4-2-7- دمای هوا

110

4-2-8- بررسی منابع طبیعی و محیط زیست منطقه

110

4-2-8-1- جنگل

111

4-2-8-2- مراتع

111

4-2-8-3- محیط زیست

111

4-3- چشم انداز آتی کرمانشاه

112

بررسی فرودگاه مهرآباد

116

فرودگاه دالاس فورت ورث

118

فرودگاه اورلی

121

فرودگاه سانفرانسیسکو

122

فرودگاه گیت و یک

124

فرودگاه ابوظبی

126

فرودگاه اوهیرو

127

فرودگاه مونیخ

128

فرودگاه دوحه قطر    

129

                              فصل پنجم: برنامه فیزیکی و معرفی طرح و ارائه نقشه ها

130

برنامه فیزیکی

132

5 -2- ارائه سایت

136

5-2-1- ارائه پلان ها

141

  فهرست منابع و مأخذبرسی نمونه مشابه در زمینه طراحی فرودگاه :  

 

 

 • فرودگاه TWA جان اف کندی، نیویورک، آمریکا
 • فرودگاه دوحه (قطر) 
 • فرودگاه جعده )عربستان سعودی( Jaddah saudi arabia
 • Toronto lesterفرودگاه لستر تورنتو(کانادا) 
 • فرودگاه Beijing پکن(چین)
 • فرودگاه Kansai اوزاکا (ژاپن)
 • فرودگاه Chek lap kok هنگ کنگ
 • فرودگاه Incheon کره جنوبی
 • فرودگاه Denver ایالات متحده
 • فرودگاه Sondika بیلبائو (اسپانیا)
 • فرودگاه Carrasco مونته ویدئو (اروگوئه)
 • فرودگاه Barajas مادرید (اسپانیا)

 

 >| دانلود نقشه اتوکد + نمونه پلان AutoCad و رساله پایان نامه فرودگاه بین المللی  |<

 

 


http://vrayprojects.blogfa.com/post-5.aspx


 


برچسب‌ها: رساله فرودگاه, پایان نامه فرودگاه, ریزفضاهای فرودگاه, پلان نما برش فرودگاه, دانلود پروژه آماده فرودگاه