پایان نامه و رساله معماری
صفحه اول تماس با ما RSS                    
  
پایان نامه و رساله معماری
خرید فایل نقشه اتوکد تحقیق طراحی ماکت و ارائه پوستر پروپوزال معماری Autodad 3dsmax
__
jafar sydi سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲

پایان نامه معماری : فرودگاه بین المللی

طراح : جعفر صیدی                                                                                    Architects: jafar sydi

محل احداث پروژه : کرمانشاه  میدان امام (فرودگاه فعلی)                            Location: iran-kermanshah

استاد راهنما : مهندس احسان داریوشی                                  Project Lead Designer: ehsan darushi

مساحت پروژه :45000 متر مربع                                                                     Project Area: 45 sqf

مدل سازی و رندر : جعفر صیدی                                                    Modeling & Rendering : jafar sydi

تاریخ تحویل پروژه : زمستان 89                                                        Date of Delivery : winter 2010


airportairport

airport


سایت پلان فرودگاه.منبع گوگل ارث


فهرست پایان نامه طراحی فرودگاه :.


فهرست مطالب

عنوان

صفحه

هدف پروژه

1

روش نمونه گیری

2

روش پژوهش

2

طرح پژوهش

2

نتیجه کلی

3

روش و منابع تحقیق

4

چکیده

5

فصل اول: مبانی نظری

 

1-1- حرکت

7

1-2- ریتم

8

1-3-تندیس گرایی و ساخت با تکنولوژی بتن

9

فصل دوم: مطالعات پیرامون فرودگاه

 

2-1- تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی

23

2-1-1- پیشینه وانوردی

24

2-1-3- سازمان حمل و نقل هوایی و وظایف آنها

26

2-1-3-1- سازمان بین المللی هواپیمایی کشور (ایکائو)

26

2-1-3-2- سازمان هوانوردی فدرال

27

2-1-3-3- سازمان های منطقه ای

28

2-2- اقتصاد فرودگاه

28

2-2-1- مقدمه

28

2-2-2- چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران

29

2-2-2-1- سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت

29

2-2-2-2- سرمایه گذاری در ناوگان

30

2-2-2-3- ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی

31

2-2-2-4- سرمایه گذاری در موارد و کالاهای مصرفی

31

2-2-2-5- تسهیلات آموزیش و تربیت نیروی انسانی متخصص

31

2-2-3- ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی

32

2-3- برنامه ریزی فرودگاه

33

2-3-1- مقدمه

33

2-3-2- انواع مطالعات مربوط به برنامه ریزی فرودگاه

35

2-3-2-1- طرح سیستمی فرودگاه

35

2-3-2-2- طرح جامع فرودگاه

35

2-3-2-3- طرح تفضیلی یا پروژه ای فرودگاه

36

2-3-3- طرح تسهیلات لازم

37

2-4- مشخصات تأثیرگذار هواپیما

37

2-4-1- مقدمه

37

2-4-2- عوامل مؤثر بر محاسبه طول مورد نیاز باند پرواز

38

2-4-2-1- شرایط محیطی فرودگاه

38

2-4-2-1-1- درجه حرارت

39

2-4-2-1-2- باد سطحی در فرودگاه

39

2-4-2-1-3- شیب باند

40

2-4-2-1-4- ارتفاع

40

2-4-2-1-5- شرایط سطح باند پرواز

40

2-4-3- محاسبه طول باند پرواز (ویژه هواپیمایی عمومی)

41

2-4-4- شرایط هواپیماها از نظر آلودگی صوتی

42

2-5- کنترل ترافیک هوایی

42

2-5-1- مقدمه

42

2-5-2- برج مراقبت ترافیک فرودگاه

43

2-5-3- ایستگاههای خدمات پروازی

43

2-5-4- سیستمهای روشنایی تقرب

44

2-5-5- چراغهای شناسایی انتهای باند

44

2-5-6- مشخصات طرح هوا- فضای ایران

44

2-6- جانمایی و ترکیب اجزای تشکیل دهنده فرودگاه

45

2-6-1- مقدمه

45

2-6-2- باندهای پرواز

46

2-6-3- باندهای خزش

46

2-6-4- طرح و شکل ترکیبی باندهای پرواز

47

2-6-4-1- باندهای منفرد

47

2-6-4-2- باندهای موازی

48

2-6-4-3- باندهای دو خطه یا دو گانه

49

2-6-4-4- باندهای متقاطع

49

2-6-4-5- باندهای وی شکل باز

50

2-6-4-6- ترکیبی از انواع باندها

50

2-6-6- اپیرون نگهداری

52

2-6-7- چگونگی ارتباط بین محوطه پایانه با باندهای پرواز

52

فصل سوم: طراحی فرودگاه و استانداردهای آن

 

3-1- طرح هندسی محوطه پروازی فرودگاه

 

3-1-1- باندهای پرواز

57

3-1-1-1- طول باند پرواز

57

3-2- محوطه جلوخان پایانه

58

3-3- راهها و دسترسی ها

58

3-3-1- مجموعه راههای دسترسی

58

3-3-1-1- پارکینگ

59

3-3-1-2- سیستم پردازش مسافر

59

3-3-1-3- راهروها و سالن ورودی

60

3-3-1-4- سالنهای عمومی پایانه

60

3-3-1-5- باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی

61

3-3-1-6- کنترل امنیتی

61

3-3-1-7- سالنهای خروجی یا پرواز

62

3-3-1-8- کریدورها (راهروها)

63

3-3-1-9- تسهیلات تحویل جامه دان

64

3-2-1-10- تسهیلات بین المللی

65

3-2-1-11- فضاهای دیگر

66

3-3-1- اشکال مختلف پایانه

66

3-3-1-1- طراحی انگشتی یا شاخه ای

67

3-3-1-2- طرح اقماری

67

3-3-1-3- طرح خطی

68

3-3-1-4- طرح ترانسیورتر یا دور از پایانه

68

3-3-1-5- طرحهای ترکیبی

69

3-3-2- انواع طرحهای عمودی پایانه ها

70

3-4- محوطه توقفگاه های هواپیماها (اپیرون)

72

3-4-1- تعداد جایگاه های توقف

72

3-4-1-2- ابعاد و اندازه جایگاه های توقف هواپیما

73

3-4-1-3- انواع توقف هواپیما

74

3-4-1-3-1- توقف بادماغه رو به داخل

74

3-4-1-3-2- توقف بادماغه رو به داخل زاویه دار

75

3-4-1-3-3- توقف بادماغه رو به خارج زاویه دار

75

3-4-1-3-4- توقف موازی

76

3-4-1-3-5- طرح و شکل محوطه توقفگاه (اپیرون)

77

3-4-2- انتقال مسافران به هواپیما

77

3-4-4- سوخت گیری هواپیما

78

3-4-5- نیروی برق

78

3-4-6- تسهیلات زمینی هواپیما

79

3-4-6-1- سیستم روشنایی و علایم در محوطه فرودگاه

79

3-5- طراحی و محاسبه پایانه بار

 

3-5-1- مقدمه

79

3-5-2- فرآیند برنامه ریزی

80

3-5-3- مکان یابی پایانه بار

80

3-5-4- الگوی طرح پایانه بار

82

3-5-5- اجزای پردازش بار خروجی پایانه

83

3-5-6- تسهیلات و خدمات جنبی

84

3-6- مقدمه

84

3-6-2- پروازگاههای هلیکوپتر (هلیپورت)

85

3-6-3- عوامل انتخاب محل پروازگاه هلیکوپتر

86

3-6-3-1- مسئله سر و صدا

86

3-6-3-2- حفظ معبرهای تقرب و برخاست

87

3-6-3-3- اغتشاش هوا و برد دید

87

3-6-4- انواع مشخصات فیزیکی پروازگاه هلیکوپتر

88

3-6-4-1- منطقه تقرب نهایی و برخاست

88

3-6-4-2- منطقه تماس و از جا بلند شدن

90

3-6-4-3- محوطه پیرامونی

90

3-6-4-4- محوطه پایانه

90

3-6-5- سیستم روشنایی فرودگاههای هلیکوپتر

91

3-6-6- پروازگاههای هلیکوپتری واقع در فرودگاه ها

91

3-6-7- خدمات هلیکوپتری در ایران

92

فصل چهارم: انتخاب فرودگاه

 

1-4-1- نحوه انتخاب فرودگاه

94

4-1-2- مورد استفاده فرودگاه

95

4-1-3- فاصله تا فرودگاه دیگر

96

4-1-4- شیب بندیو زه کشی

99

4-1-5- دسترسی به امکانات شهری

100

4-1-6- انتخاب محل فرودگاه بین المللی کرمانشاه

100

4-2- موقعیت جغرافیایی و خصوصیات اقلیمی و جوی

101

4-2-1- ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شهر کرمانشاه

 

4-2-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر

102

4-2-1-2- جغرافیای سیاسی

102

4-2-1-3- تقسیمات کشوری

103

4-2-2-1- اقلیم و هواشناسی شهر کرمانشاه

105

4-2-2-1- پارامترهای جوی

106

4-2-2-1-1- بارش های جوی

107

4-2-2-1-2- بارش های سالانه

107

4-2-2-1-3- بارندگی فصلی

107

4-2-2-1-4- بارندگی ماهیانه

108

4-2-2-1-5- دمای هوا

108

4-2-3-1- تبخیر

108

4-2-3-2- رطوبت نسبی یخبندان

108

4-2-4- باد

109

4-2-5- نور تابش خورشید

109

4-2-6- بارندگی ماهیانه

109

4-2-7- دمای هوا

110

4-2-8- بررسی منابع طبیعی و محیط زیست منطقه

110

4-2-8-1- جنگل

111

4-2-8-2- مراتع

111

4-2-8-3- محیط زیست

111

4-3- چشم انداز آتی کرمانشاه

112

بررسی فرودگاه مهرآباد

116

فرودگاه دالاس فورت ورث

118

فرودگاه اورلی

121

فرودگاه سانفرانسیسکو

122

فرودگاه گیت و یک

124

فرودگاه ابوظبی

126

فرودگاه اوهیرو

127

فرودگاه مونیخ

128

فرودگاه دوحه قطر    

129

                              فصل پنجم: برنامه فیزیکی و معرفی طرح و ارائه نقشه ها

130

برنامه فیزیکی

132

5 -2- ارائه سایت

136

5-2-1- ارائه پلان ها

141

فهرست منابع و مأخذبرسی نمونه مشابه در زمینه طراحی فرودگاه :

فرودگاه TWA جان اف کندی، نیویورک، آمریکا

فرودگاه دوحه (قطر) 

فرودگاه جعده )عربستان سعودی( Jaddah saudi arabia

Toronto lesterفرودگاه لستر تورنتو(کانادا) 

فرودگاه Beijing پکن(چین)

فرودگاه Kansai اوزاکا (ژاپن)

فرودگاه Chek lap kok هنگ کنگ

فرودگاه Incheon کره جنوبی

فرودگاه Denver ایالات متحده

فرودگاه Sondika بیلبائو (اسپانیا)

فرودگاه Carrasco مونته ویدئو (اروگوئه)

فرودگاه Barajas مادرید (اسپانیا)


146
برچسب‌ها: رساله فرودگاه, پایان نامه فرودگاه, ریزفضاهای فرودگاه, پلان نما برش فرودگاه, دانلود پروژه آماده فرودگاه